Bakgrund

Barn och ungdomar utsätts för många risker i sin vardag som kan leda till dödsfall, fysiska skador eller psykisk ohälsa. Det kan t.ex. handla om trafikolyckor, olycksfall vid idrottsutövande, drunkning eller brand. Det kan också handla om brott i form av misshandel, skadegörelse eller stölder. 

En bidragande orsak till såväl direkta som indirekta skador är många gånger alkohol och droger. Tittar man på antal dödsfall i olyckor så har dessa ökat under det senaste decenniet trots att antalet döda i trafiken har minskat. I Sverige dör cirka 3.000 personer varje år till följd av olyckor. Cirka 100.000 personer blir inlagda på sjukhus och cirka 700.000 behöver uppsöka en akutmottagning på grund av olyckor. 

Vi som dagligen arbetar med olyckor, brott och försäkringsfrågor anser att det är viktigt att ungdomar ges en realistisk syn på sin egen sårbarhet och de får en tilltro till den egna förmågan att förebygga och hantera olyckor och brott. Olyckor och brott går att förebygga!